ADR

Kancelaria prowadzi usługi w zakresie negocjacji, mediacji czy arbitrażu w sprawach cywilnych, gospodarczych,  spadkowych, z zakresu prawa pracy, zamówień publicznych, jak też dotacji unijnych, dobierając do każdej sprawy najkorzystniejszą strategię i technikę.

Negocjacje w pełni harmonizują z istotą stosunku prawnego, gdyż zarówno
umowa, jak i spór powstały na jej tle, rozwiązywany jest za zgodą stron.
Chroniąc interesy kontrahentów, stanowią one wyraz komunikacji między
nimi. Przeprowadzane są przy zastosowaniu reguł ustalonych specjalnie
dla konkretnego postępowania.

Mediacja stanowi dobrowolne i niejawne postępowanie, w ramach którego
strony pod kierunkiem neutralnego podmiotu trzeciego dążą do zakończenia sporu poprzez osiągnięcie porozumienia. W swoim założeniu jest dobrowolnym i poufnym procesem, od którego strony mogą w dowolnym momencie odstąpić. Strony przez całe postępowanie zachowują autonomię i prawo do podejmowania decyzji merytorycznych i proceduralnych. Wszczęcie mediacji przerywa bieg terminów przedawnienia (art. 123 § 1 pkt.3 k.c.), a ugoda zawarta przed mediatorem ma po jej zatwierdzeniu przez sąd moc prawną ugody zawartej przed sądem (art. 18315 § 1 k.p.c.).

Arbitraż oznacza polubowne rozstrzyganie przez jednego lub więcej
bezstronnych arbitrów, przy zastosowaniu zasad, które ustalają strony.
Prawną podstawą funkcjonowania arbitrażu stanowi wola stron
przybierająca postać umowy o arbitraż bądź zapisu na sąd polubowny (art.
1161 k.p.c.)
. Strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie spory o prawa
majątkowe lub o prawa niemajątkowe – mogące być przedmiotem ugody
sądowej, z wyjątkiem spraw o alimenty (art. 1157 k.p.c.).

Pomagamy klientom w prawidłowym skonstruowaniu klauzuli arbitrażowej, występujemy jako pełnomocnicy przed sądami polubownymi. Jesteśmy wpisani na listę arbitrów Stałego Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie.