Usługi prawne

Mając doświadczenie oraz stale i metodycznie pogłębiając wiedzę
oferujemy profesjonalną pomoc przedsiębiorcom, osobom fizycznym,
administracji państwowej i samorządowej oraz organizacjom sektora
pozarządowego, związaną z bieżącą obsługą prawną, jak również realizację pojedynczych zleceń, w tym:

 • udzielanie porad prawnych
 •  udział w negocjacjach i mediacjach
 • sporządzanie projektów umów
 •  opracowanie opinii naukowo-prawnych dotyczących problemów jurydycznych
 • zastępstwo procesowe w postępowaniach windykacyjnych, sądowych, egzekucyjnych i administracyjnych

 w sprawach z zakresu:

 •  prawa gospodarczego (w tym handlowego i postępowań rejestrowych)
 • prawa cywilnego (w tym dochodzenia odszkodowań)
 • prawa rodzinnego (w tym rozwody, podział majątku, alimenty)
 • prawa własności intelektualnej, prawa autorskiego, komputerowego oraz internetu (handel elektroniczny, majątkowe prawa autorskie, umowy licencyjne, regulaminy portali internetowych , umowy o świadczenie usług kompozytorskich, o korzystanie z artystycznego wykonania, z utworu plastycznego, muzycznego, fotograficznego, umowy wydawnicze, umowy na korzystanie z pierwszego wydania, umowy dotyczące koncertów i festiwali oraz umowy o realizację produkcji programów audiowizualnych)
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • prawa administracyjnego i samorządowego (prowadzenie stałej obsługi jednostek sektora finansów publicznych)
 • prawa zamówień publicznych
 •  prawa unijnego i środków europejskich
 •  prawa stowarzyszeń i organizacji pozarządowych (przygotowanie statutów stowarzyszeń i fundacji, rejestracji stowarzyszeń i fundacji w KRS, przygotowywanie i opiniowanie aktów wewnętrznych stowarzyszeń i fundacji, reprezentacja przed organami nadzoru)
 •  windykacji (czynności mające na celu skuteczne dochodzenie i wyegzekwowanie przysługujących klientowi wierzytelności)

W celu zapewnienia jak najlepszej obsługi klienta współpracujemy także z kancelariami adwokackimi, notarialnymi czy doradców podatkowych. Przyjmujemy także substytucje prawne z innych kancelarii z terenu całego kraju.